wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Kontakt
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 
Zmiana języka
PolskiAngielski

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SREBRNAPOKUSA.PL
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Regulamin określa zasady na jakich Nabywcy (Użytkownicy) korzystają ze sklepu internetowego Srebrna Pokusa prowadzonego przez Sprzedawcę.
- Regulamin jest przez cały czas dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy, tak, żeby Użytkownicy mogli z niego swobodnie korzystać, pozyskiwać go, odtwarzać oraz utrwalać jego treść.

2. DEFINICJE
- Sprzedawca: Vero Anna Droździewicz, z siedzibą w: ul. Słoneczna 19/75, 32-050 Skawina, NIP: 9442060825, z wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, który, prowadząc działalność gospodarczą, w ramach Sklepu Srebrna Pokusa, dokonuje sprzedaży towarów.
- Sklep: strona internetowa wraz z pozostałymi narzędziami informatycznymi zarządzana przez Sprzedawcę, pozwalająca Użytkownikom na zawieranie Umów kupna-sprzedaży, dostępna pod adresem: www.srebrnapkusa.pl
- Nabywca: osoba, która korzystając ze Sklepu zdecydowała się na zakup oferowanych towarów i zawarła ze Sklepem umowę kupna-sprzedaży.
- Użytkownik: osoba korzystająca z Internetu, odwiedzająca Sklep i nabywająca (lub zamierzająca nabyć) za pośrednictwem Sklepu oferowane przez niego towary.
- Umowa kupna-sprzedaży: umowa zawierana w Sklepie (w oparciu o zasady wynikające bezpośrednio z Regulaminu Sklepu), pomiędzy Sprzedawcą, a Nabywcą. Przedmiotem takiej umowy jest wybrany przez Nabywcę towar z asortymentu Sklepu.
- Regulamin: niniejszy Regulamin Sklepu.
- Allegro: otwarta, internetowa platforma handlowa, której użytkownicy mogą zawierać transakcje i korzystać z innych usług związanych z zawieraniem transakcji. Platforma funkcjonuje pod adresem allegro.pl i jest prowadzona przez Grupę Allegro (Allegro Sp. z o.o., 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 33.976.500,00zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995).
- PayU: operator płatności internetowych, pozwalający na otrzymywanie i dokonywanie wpłat i wypłat za pośrednictwem sieci. PayU umożliwia dokonywanie płatności kartą kredytową lub przelewem bankowym (PayU S.A. 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444).
- Materiały: wszystkie dane i informacje zawarte na stronie internetowej Srebrnapkusa.pl (nazwy i opisy produktów, zdjęcia, oznaczenia towarów itp.) będące własnością Sprzedawcy.

3. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO SREBRNA POKUSA.PL
- Nabywca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste i prawo do własności intelektualnej osób trzecich.
- Użytkownik który jest osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. Użytkownik będący osobą prawną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób posiadających upoważnienie do działania w jego imieniu.
- Korzystanie ze Sklepu jest możliwe przy pomocy wszelkich urządzeń posiadających dostęp do Internetu. - Użytkownicy są zobowiązani do podawania prawdziwych danych i informacji w formularzu rejestracji i formularzu składania zamówień. Użytkownicy nie powinni podawać osobom trzecim swojego loginu oraz hasła do Sklepu Srebrna Pokusa.
- Wszelkie Materiały zawarte na stronie internetowej Sklepu (w tym logo, layout, nazwa) stanowią własność Sprzedawcy i zabrania się Użytkownikom korzystania z nich (za wyjątkiem sytuacji jasno określonych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym Materiałów oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich).

4. REJESTRACJA W SKLEPIE
- Użytkownik może korzystać ze Sklepu Srebrna Pokusa i zawierać w nim Umowy (kupować towary) przez konieczności dokonania rejestracji lub też dokonując rejestracji (zakładając konto w zakładce „Załóż konto”) i posługując się własnym loginem i hasłem.
- Korzystanie ze Sklepu bez zakładania w nim konta jest możliwe pod warunkiem spełnienia postanowień Regulaminu i podania prawidłowych danych umożliwiających wysyłkę oraz adresu e-mail. Niezbędne jest również zaakceptowanie warunków Regulaminu.
- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą dokonywać rejestracji i wszelkich innych czynności w Sklepie, pod warunkiem pełnego umocowania do dokonywania w imieniu podmiotu wszelkich czynności dotyczących korzystania za Sklepu.
- Sprzedawca ma prawo zażądać uwiarygodnienia podanych przez Użytkowania danych (aktualizacja danych przez przesłania do Sprzedawcy odpowiednich dokumentów).
- Jeżeli Użytkownik zmienia dane powinien dopilnować ich aktualizacji przed dokonaniem kolejnej transakcji kupna-sprzedaży.
- Dokonanie rejestracji w Sklepie jest jednoznaczne z utworzeniem konta Użytkownika, które stanowi zbiór informacji o Użytkowniku oraz o dokonywanych przez niego transakcjach.

5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWRACIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY
- Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- Zamówienia można składać w Sklepie Srebrna Pokusa przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę.
- Użytkownik ma możliwość zapoznania się z dokładny opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną, kosztem wysyłki i ewentualnymi kosztami dodatkowymi każdego towaru znajdującego się w Sklepie. Sprzedawca zobowiązuje się do przedstawiania prawdziwych i rzetelnych informacji, które pozwolą na pełne zapoznanie się z ofertą Sklepu przez Użytkownika.
- Złożenie zamówienie przez Użytkownika poprzedza umieszczenie wybranego towaru w wirtualnym koszyku. Wirtualny koszyk to narzędzie, które pozwala Użytkownikom na dowolne zarządzanie wybranymi towarami (wraz z dodawaniem i usuwaniem nowych towarów), przeliczanie ich wartości, przeliczanie kosztów dostawy.
- Po wyborze towarów Użytkownik jest przekierowywany do Formularza Zamówienia znajdującego się na stronie www.srebrnapkusa.pl, który musi wypełnić aby dokonać transakcji.
- Formularz zamówienia jest weryfikowany przez Sprzedawcę. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości Sprzedawca informuje o tym Użytkownika.
- Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, którą Użytkownik składa Sprzedawcy.
- Sprzedawca, po przyjęciu prawidłowo złożonego zamówienia, przesyła Użytkownikowi informację o jego otrzymaniu i przyjęciu do realizacji drogą elektroniczną (potwierdzenie jest przekazywane na podany przez Użytkownika adres e-mail). Umowa na dany towar zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
- Zamówienia założone w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty po godzinie 14.00, w niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
- Średni czas realizacji zamówienia w dni powszednie (od złożenia zamówienia do jego wysyłki) wynosi 24 godziny.

6. DOKONANIE ZAPŁATY ZA ZAMÓWIONY TOWAR
- Ceny podane w Sklepie Srebrna Pokusa są wyrażone są w polskich złotych i stanowią ceny brutto (zawierają podatek VAT od towarów i usług).
- Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza dowód zakupu.
- Użytkownik, który nie jest osobą fizyczną upoważnia Sprzedawcę do wystawienia dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
- Użytkownik wybiera sposób dokonania płatności w procesie składania zamówienia. Użytkownik może zdecydować się na płatność przelewem bankowym, płatność przy odbiorze towaru lub za pośrednictwem PayU. Użytkownik zobowiązuje się jednocześnie respektować zasady płatności określone przez Sprzedawcę.
- Użytkownik, który złożył zamówienie jest zobowiązany do zapłaty za umówiony towar, a także za koszty dostawy nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia (za wyjątkiem płatności przy odbiorze).
- W przypadku niedotrzymania wyżej wymienionego terminu płatności, Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie informując o tym Użytkownika drogą telefoniczną lub mailową.
- Użytkownik dokonuje zakupu według cen i wysokości kosztów dostawy obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy jest uzależniona od sposobu dostawy, który wybiera Użytkownik.
- Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz kosztów dostawy (zwłaszcza w przypadku zmiany cenników podmiotów będących dostawcami). To postanowienie Regulaminu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

7. DOSTAWA TOWARU
- Użytkownik Sklepu sam wybiera formę dostawy towaru podczas procesu składania zamówienia.
- Towar jest dostarczany na adres wskazany przez Użytkownika przez zewnętrzną firmę kurierską lub Pocztę Polską, w terminie wskazany w niniejszym Regulaminie (za wyjątkiem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy o czym Sprzedawca niezwłocznie informuje Nabywcę).
- Koszty dostaw pokrywa Nabywca zgodnie z cennikiem znajdującym się w Formularzu zamówienia.
- Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad i zgodny z opisem znajdującym się w Sklepie Srebrna Pokusa. - Nabywca zobowiązuje się do odebrania zamówionego towaru.
- W przypadku gdy Sprzedawca nie może wysłać towaru (np. z powodu jego niedostępności) niezwłocznie i nie później niż w terminie 30 dni od zawarci Umowy, informuje o tym Nabywcę i zwraca całą otrzymaną od niego zapłatę (jeśli była ona uiszczona).
- W przypadku gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania np. z powodu chwilowej niemożności dostarczenia towaru o właściwościach zgodnych z zamówieniem, może zwolnić się ze zobowiązania poprzez świadczenie zastępcze odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz tej samej cenie, informując jednocześnie Nabywcę na piśmie o prawie do nieprzyjęcia takiego świadczenia i odstąpienia od umowy ze zwrotem na koszt Sprzedawcy.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
- Użytkownik, wypełniając Formularz zamówienia jest proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie dany osobowych przez Sprzedawcę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).
- Dane Użytkownika są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usługi i nie będą udostępniane osobom trzecim w celach marketingowych.
- Użytkownik ma dostęp do wprowadzonych przez siebie danych w celu ich modyfikacji, weryfikacji lub usunięcia.
- Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych Użytkowników znajdują się w zakładce Polityka prywatności sklepu Srebrna Pokusa.

9. REKLAMACJE
- Jeżeli Nabywca stwierdzi, że otrzymany towar jest wadliwy ma obowiązek poinformować o tym Sprzedawcę.
- Uwzględnienie reklamacji jest możliwe jeżeli Nabywca wskaże (opisze) stwierdzoną wadę, datę jej powstania, datę zakupu, określi swoje żądania względem Sprzedawcy i przedstaw dowód zakupu lub jego kopię.
- Reklamacje można składać drogą elektroniczną, korzystając z Formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.srebrnapkusa.pl lub listownie, na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
- O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub listownie w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania przez Sklep.
- Nabywca jest zobowiązany do odesłania reklamowanego towaru na własny koszt, na adres Sprzedawcy. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona koszty wysyłki zostaną zwrócone Nabywcy.
- Nieznaczne różnie w wyglądzie towarów oferowanych przez Sklep Srebrna Pokusa, które wynikają z indywidualnych ustawień komputera lub urządzenia mobilnego Nabywcy, nie mogą stanowić podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (WYPOWIEDZENIE, GWARANCJE)
- Nabywca, zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.
- Zachowanie terminu odstąpienie od umowy jest możliwe poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia drogą elektroniczną lub listowną. Nabywca może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się na stronie www.srebrnapkusa.pl w zakładce „Reklamacje i zwroty”.
- Sprzedawca, po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Nabywcę, niezwłocznie wyśle mu potwierdzenie na trwałym nośniku.
- Odstąpienie od Umowy skutkuje tym, że jest ona traktowana jako niezawarta, dlatego też strony zwracają w niezmienionym stanie to co świadczyły. Zwrot powinien nastąpić w ciągu 14 dni od odstąpienia.
- Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
- Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego skorzystał Nabywca, chyba, że Nabywca wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie będzie się dla niego wiązał z dodatkowymi kosztami.

11. PRZERWY TECHNICZNE W PRACY SKLEPU
- Sprzedawca ma prawo do wprowadzenie przerw w dostępie do Sklepu Srebrna Pokusa w celu wykonania prac konserwacyjnych, technicznych lub związanych z ulepszaniem funkcjonalności Sklepu.
- Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia starań aby przerwy techniczne trwały jak najkrócej i, w miarę możliwości, odbywały się w godzinach nocnych.
- Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania ze Sklepu będący wynikiem działania sił zewnętrznych, niezależnych od Sprzedawcy.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w momencie opublikowania nowego Regulaminu na stronie www.srebrnapkusa.pl.
- Zmiany Regulaminu nie dotyczą Umów zawartych przed wprowadzeniem nowego Regulaminu. W przypadku nowych Umów, Nabywca zostanie poproszony o akceptację zmienionego Regulaminu.
- Wszelkie spory związane z działalnością Sklepu Srebrna Pokusa będą rozstrzygane polubownie lub w obecności niezależnego mediatora. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania, sprawą zajmie się właściwy sąd powszechny.
- We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują właściwe przepisy polskiego prawa. W sprawach dotyczących Allegro zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Allegro. W sprawach dotyczących korzystania z usług PayU, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi PayU. - Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.02.2015 r.
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu